Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
  • ب ب
سه روز در بهشت، شهد سخن 1

فرصت اعتکاف در مساجد، یک فرصت طلایی برای آشنایی با آداب و اسرار آن و شناخت و تفکر در معارف الهی و آسمانی است که محور آن مبلغان دینی و به ویژه ائمه محترم جماعات هستند. فرصتی که دل ها و روحهای صیقل خورده با «صوم» و «صلاه» و «صمت» و وقوف در خانه خدا را آماده پذیرش بهتر مواعظ و حکمتهای قرآنی و ولایی می سازد.